#ایران

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

مسجد آقابزرگ

مسجد آقابزرگ

اصفهان
مسجد جامع

مسجد جامع

یزد
بقعه شیخ صفی

بقعه شیخ صفی

اردبیل
مسجد امام

مسجد امام

اصفهان
مسجد نصیرالملک

مسجد نصیرالملک

شیراز

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

#حافظ